ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการจัดการธนาคารขยะ ณ บ้านแม่ฮาว อ.ห้างฉัตร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ธนาคารขยะบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (บริเวณหลังวัดแม่ฮาว) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมี นางอำไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการขับเคลื่อนธนาคารขยะของชุมชนฯ

สำหรับชุมชนต้นแบบการจัดการธนาคารขยะบ้านแม่ฮาวแห่งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะภายใต้นโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ โดยมีเป้าหมายการลดการเกิดของเสียและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน การขนส่ง ไปจนถึงการกำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการนำขยะมูลฝอยตกค้างไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ธนาคารขยะบ้านแม่ฮาวของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลนับเป็นธนาคารขยะต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ภายใต้โมเดลแม่ตาลเมืองปันสุข โดยมีปัจจัยความสำเร็จคือ การมีระบบพี่เลี้ยงประจำหมู่บ้าน เพื่อคอยให้คำแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน และการรวมตัวของสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สภาผู้นำชุมชน และบริษัทผู้รับซื้อ มีการจัดตั้งกองทุนขยะที่ประกอบด้วย 3 กองทุน คือ กองทุนที่ 1 กองทุนขยะสำหรับเป็นทุนสำหรับการซื้อขยะ กองทุนที่ 2 กองทุนที่เป็นกำไรจากการซื้อขายขยะและกองทุนที่ 3 กองทุนผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 102 แห่ง ขับเคลื่อนจัดตั้งธนาคารขยะตามขั้นตอน จนประสบผลสำเร็จ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธนาคารขยะ ครบทั้ง 102 แห่ง โดยมีธนาคารขยะรวมทั้งสิ้น 174 แห่ง และได้มีการจัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar