หลายหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ลงนาม MOU แก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ตามที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เด็กทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กำหนดพันธกิจ ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

อีกทั้ง กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมมือกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) ในจังหวัด ให้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดูแลแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาและเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ออกจากระบบกลางคันที่ไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนได้ ให้กลับเข้าสู่การเรียนรู้กับ สกร.ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ทำให้ต้องมีการติดตามค้นหานักเรียน นักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปางทุกระดับ ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar