จังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” จังหวัดลำปาง

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” จังหวัดลำปาง ให้แก่ 13 อำเภอที่เข้าร่วมการประกวดฯ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง ได้จัดการประกวดร้องเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการคัดเลือกทีมตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอจัดส่งตัวแทน อำเภอละ 1 ทีม เข้าร่วมประกวดร้องเพลงฯ โดยคณะกรรมการประกวดร้องเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" จังหวัดลำปาง ได้พิจารณาตัดสินการประกวดร้องเพลงฯ ในระดับจังหวัด ผลปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเถิน อำเภองาว อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเสริมงาม อำเภอเมืองปาน อำเภอสบปราบ และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางคะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar