จ.ลำปาง ลงนาม MOU ผลักดันการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ การดำเนินการตามนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำนวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเป็นนโยบายสาธารณะ" โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ม.ราชภัฏลำปาง

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำนวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเป็นนโยบายสาธารณะ" และพิธีลงนามความร่วมมือ "การดำเนินการตามนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปาง" เพื่อผลักดันการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า พลังงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายทางด้านพลังงานของรัฐบาล ต้องการสร้างการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยพลังงานสะอาด ซึ่งจังหวัดลำปางมีศักยภาพในท้องถิ่นรอบด้าน ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเพื่อการผลักดัน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับจังหวัดลำปาง เพื่อนำจังหวัดลำปางไปสู่เป้าหมายการเป็น Smart city โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานจากแสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

การจัดกิจกรรมในวันนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ลงนามความร่วมมือ ในการที่จะขับเคลื่อนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้อีกหลายหน่วยงาน ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการผลิตและการใช้พลังงานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม