ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้สูงวัยสร้างอาชีพสร้างรายได้กับโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ปี 2566

ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้สูงวัยสร้างอาชีพสร้างรายได้กับโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ปี 2566

.

กิจกรรม : ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยในพื้นที่ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

.

1.กลุ่มเกษตรสูงวัยบ้านแม่หลง

กิจกรรมกลุ่มที่สร้างรายได้เสริมฯ ได้แก่

- การเพาะกล้าพันธุ์พริกเพื่อปลูกและจำหน่าย

- การปลูกพริก สมุนไพร เครื่องเทศ และพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ

- การผลิตพริกแกง พริกลาบ น้ำพริกสูตรต่างๆ

- การผลิตพริกแห้ง

- หัตถกรรมจักสานจากใบตาลและไม้ไผ่

.

2.วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงสวนสองพี่น้อง

กิจกรรมของกลุ่ม คือ ผลิตพืชและแปรรูปผลผลิตการเกษตร

#สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar