งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพระยาแช่ ประจำปี 2566

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ นี้จะจัดขึ้นในวันแรม 8 ค่ำเดือน 9 ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ที่ได้สืบสานมาแต่ครั้งในสมัยบรรพบุรุษ จวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อตามประเพณีว่า เพื่อเป็นการสักการะพระธาตุม่อนพระยาแช่ ซึ่งถือเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางและชาวพุทธทั่วไป ตลอดจนเพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การสรงน้ำพระธาตุ จึงเปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ทั้งหลายด้วย

อีกทั้งประเพณีดังกล่าวยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องการสร้างความสมัคร สมานสามัคคี ในการทำงาน ให้เป็นกลุ่มเป็นคณะ เกิดการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ที่จะช่วยกันดูแลรักษา และหวงแหน ในโบราณสถานของชุมชน และรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณี อันดีงามนี้ไว้ให้ลูกหลานสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar