จ.ลำปาง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.15 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” พร้อมด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการอบรมตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และขับเคลื่อนกลไกการทำงานร่วมกัน กับภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย ในระดับพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่นโดยอาศัยหลักการทำงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและขยายผล ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยขยายผลการดำเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นายอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และขยายผลเพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ปลัดอำเภอ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ ผู้นำภาคเอกชน และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ

โดยดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2567 ทั้งรูปแบบ On-site และ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อำเภอละ 10 คน ได้แก่ น่าน 5 อำเภอ และแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ รวม 6 อำเภอ รวมผู้เข้าอบรม 60 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar