โรงเรียนผดุงวิทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนผดุงวิทย์ ณ ห้องประชุมระดับมัธยมโรงเรียนผดุงวิทย์ (ฝั่งบ้านทับหมาก) อ.เมืองลำปาง

โรงเรียนผดุงวิทย์ โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยมีวัดศรีบุญเรืองเป็นผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ครู และบุคลากรของโรงเรียนผดุงวิทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ด้านการอ่าน และส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเดชพระคุณพระพิศิษฎ์วิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ อาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ ให้ความอุปถัมภ์เป็นที่ปรึกษา และเป็นวิทยากรในการดำเนินการโครงการในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar