จังหวัดลำปาง จัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง พัฒนาการจังหวัดลำปาง คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตัดสินการประกวดฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง จัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดส่งผ้าพื้นถิ่นที่ทอมือ หรือทำจากมือ ประเภท ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้ายก/ผ้ายกดอก ผ้าจก ผ้าเทคนิคผสมผ้าบาติกและผ้าปักมือ ส่งเข้าประกวด อันเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นแบบอย่าง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทค โนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่สากล

การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดลำปางในครั้งนี้ มีผ้าที่ส่งประกวด จำนวนทั้งสิ้น 29 ผืน โดยเงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวดต้องเป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัด และต้องเป็นผ้าทอมือ หรือทำจากมือ (Handmade) และเป็นสีธรรมชาติ อาจเป็นผืนผ้าที่ทอไว้เดิมแล้วหรือเป็นผ้าที่ทอขึ้นใหม่ก็ได้ สำหรับประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีลวดลายมีความคมชัด ความสม่ำเสมอของสีและเนื้อผ้า และความเรียบร้อยของผืนผ้า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar