ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและคัดเลือกหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ของจังหวัดลำปาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมด้วย นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและคัดเลือกหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ของจังหวัดลำปาง ณ บ้านจำ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในปี พ.ศ.2567 โดยขยายผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยจังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้ทุกอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง โดยมีหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบฯที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบฯ ระดับพื้นที่อำเภอ ได้แก่ บ้านจำ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร / บ้านจำตอง ม.15 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ / บ้านแม่มอกใต้ ม.6 ต.แม่มอก อ.เถิน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จะลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและคัดเลือกต่อไป

ในปี 2567 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ ยกระดับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยการขับเคลื่อน “โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ให้ครบทั้ง 75,086 หมู่บ้านทั่วประเทศ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยการต่อยอดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนในปีที่ผ่านมา โดยจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ของหมู่บ้านยั่งยืน จำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านที่อยู่อาศัย 2) ด้านความมั่นคงทางอาหาร 3) ด้านความสะอาด 4) ด้านความสามัคคี 5) ด้านความร่วมมือ 6) ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 7) ด้านความมั่นคงปลอดภัย และ ด้านการมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar