จังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน (War Room) ระดับจังหวัด

จังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน (War Room) ระดับจังหวัด

ภาพข่าว : 

บ่ายวันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน (War Room) ระดับจังหวัด มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ รวมทั้งผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง อ้างอิงข้อมูลจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIlR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และปี 2567 พบว่าในช่วงปี 2566 เกิดความร้อนสะสม 1,524 จุด ในปี 2567 พบความร้อนสะสม 504 จุด เห็นได้ว่าจำนวนจุดความร้อนลดน้อยลง การเตรียมพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพอากาศที่มีฝนในบ้างช่วงและความร่วมมือของประชาชนจังหวัดลำปาง ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น

ในที่ประชุมได้พิจารณา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P.M.2.5 ในจังหวัดลำปาง พบมีค่าสูงขึ้นติดต่อกันหลายวัน ศูนย์ฯ (War Room ระดับจังหวัด) จากสาเหตุช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ - อาทิตย์ มักจะมีการลักลอบเผาในที่โล่ง ลักลอบเข้าป่า ล่าสัตว์ หาของป่า และเผาป่า ขอมติในการพิจารณายกระดับมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) การควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ การตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักในเขตจังหวัดลำปาง เพื่อทำการตรวจวัดค่าควันดำของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การควบคุมมลพิษจากการก่อสร้าง การเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทำให้ กรวด หิน ดิน ทราย หรือวัสดุก่อสร้างตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนน การควบคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม การโรงแต่งแร่ โรงโม่ บด ย่อยหิน เหมืองฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ การดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ , ป่าสงวนแห่งชาติ แผน/การดำเนินงานป่าชุมชน ,การสนธิกำลังของเหยี่ยวไฟกับหน่วยงานภาคสนามของ สจป.3 แผน/การดำเนินงานพื้นที่ควบคุมพิเศษ ดอยพระบาท อช.ถ้ำผาไท (เตรียมการ) โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

ประธานในที่ประชุมฯ กล่าวว่า ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน สื่อมวลชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและการเผาพื้นที่โล่งทุกชนิดยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ให้ทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ฯ War Room ระดับอำเภอ เตรียมการในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ซึ่งทำให้ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สร้างความชุ่มชื่น (Green Zone & Safe Zone) เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ สะอาดปลอดภัย โดยการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่สาธารณะ ครั้งที่ 2/2567 ขอให้หน่วยงานภาคสนามที่รับผิดชอบรายพื้นที่ในแต่ละอำเภอ รายตัวต่อ ศูนย์ฯ War Room ระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการกำลังในการดับไฟป่ากรณีเกิดสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง หรือมีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรง ขอให้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พิจารณาออกประกาศปิดป่าโดยทันที


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar