พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการแก้ทุกข์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการแก้ทุกข์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อ การแก้ทุกข์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการแก้ทุกข์ฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เจ้าคณะตำบลบ่อแฮ้ว เจ้าอาวาสวัดฮ่องกอก/วัดป่าเหียง/วัดท่าล้อ , ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางพร้อมคณะสงฆ์ ,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนนักเรียนประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วม

ด้วยสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน คนในสังคมยึดความเจริญด้านวัตถุมากกว่าความเจริญทางจิตใจทำให้ดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะขาดศีลธรรม ก่อให้เกิดทุกข์ต่างๆ เช่น ทุกข์จากสรีระร่างกายที่ต้องเจ็บป่วย ทุกข์จากการประกอบอาชีพ ทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน และทุกข์จากกิเลส มีความโลภ ความโกรธและความหลง หากไม่ระมัดระวังก็ทำให้มีทุกข์เพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนและแก้ไขปัญหาสังคมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จึงตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการแก้ทุกข์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ่อแฮ้ว และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนจิตสำนึกที่ว่า"เศรษฐกิจคู่กับจิตใจ" ทั้งเป็นแหล่งศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาจิตใจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา จัดตั้งตลาดสาธิตการจัดหา พืชผัก และอาหารปลอดสารพิษ ที่มีคุณภาพให้บริการแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม และในชุมชน โดยเน้นกิจกรรมหลักคือ การปลูกพืชผัก ปลอดสารพิษ นำสารชีวภัณฑ์มาใช้กำจัดศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบ smart farm ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม โดยการดำเนินภายใต้ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการเศษอาหารจากครัวเรือน ขยะน้ำมาทำปุ๋ยเพื่อนำมาใช้ในการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar