จ.ลำปาง จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

จ.ลำปาง จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด "สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ อำเภอเมืองลำปาง กล่าวรายงานโดยประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง 

สำหรับการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุนกิจกรรม และให้เด็กเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กเยาวชนผู้มีจิตอาสา และหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการแสดงผลงาน และการแสดงของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง การจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชน หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง จำนวน 500 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar