ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง (พชจ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง (พชจ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง (พชจ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อบูรณาการและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดลำปาง ทั้ง 5 กลุ่มวัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ รวมถึงขยายการดำเนินงานเชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดลำปางฯ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาดำเนินงาน โดยกลุ่มปฐมวัยการพัฒนา EF สร้างเด็กดี เด็กเก่ง เด็กลำปาง ให้ทุกอำเภอมีตำบลต้นแบบในการส่งเสริมการอ่าน เล่น เล่านิทาน สนับสนุนหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาครูและพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลเด็กปฐมวัย ศพด. ทุกแห่งต้องเขียนแผนพัฒนาการจัดประสบการณ์ EF กลุ่มวัยเรียน ได้ให้ความสำคัญความปลอดภัยด้านอาหาร ให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยจากการรับประทานอาหารที่จำหน่ายบริเวณในโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียนเพื่อป้องกันการเกิดโรคอ้วน ลงพุง ความปลอดภัยจากยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้า ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกความสำคัญของวัฒนธรรมอันดีงานของชุมชนและสังคม กลุ่มวัยรุ่น ให้ความสำคัญด้านบุหรี่ไฟฟ้า การประกวดเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทูบีนัมเบอร์วัน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและห่างไกลยาเสพติด การใช้สื่อในการขับเคลื่อนกิจกรรมผ่าน เพจวัยรุ่นอยากเล่า lampang city กลุ่มวัยทำงาน มีประเด็นในการขับเคลื่อน 5 ประเด็น คือ HLO ในองค์กรและ HLO ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เปลี่ยนตัวเองใน 90 วัน ตรวจเช็คสุขภาพจิต เครียด ภาวะหมดไฟ ซึมเศร้า ป้ายบอกปริมาณอาหารในศูนย์การค้า โรงเรียน สร้างสี่อประชาสัมพันธ์ในการออกกำลังกาย การล้างสารพิษในผัก และผลไม้ กิจกรรม kick off เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและวางแผนบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง (พชจ.) ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อให้คนลำปางมีสุขภาพดี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญด้านสุขภาพโดยเฉพาะ โรค NCD เสี่ยงภาวะหกล้ม ด้านสังคม เทคโนโลยี  กิจกรรมสร้างเสริมความสุขทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ การสร้างอาชีพ การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ โดยการใช้กระบวนการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสู่ความยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar