สมาชิกวุฒิสภา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล องค์กร ต้นแบบขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ 1 พร้อมด้วย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร กรรมการฯ และสมาชิกวุฒิสภา มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกับบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำ เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในทุกมิติที่ยังประโยชน์ต่อจังหวัดและนำสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และคณะบุคคล องค์กร เข้ารับเกียรติบัตรฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมประชุมรับทราบและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น 1.การแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2.ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - Creative LANNA) และ 3.แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) สามารถเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar