จ.ลำปาง จัดกิจกรรมสาราณียธรรมสัญจร และปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันประมงแห่งชาติ บูรณาการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสาราณียธรรมสัญจร และปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันประมงแห่งชาติฯ พร้อมด้วย ประมงจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ราษฎรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป กรมประมง จึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม “วันประมงแห่งชาติ” ด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดละ 200,000 ตัว ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของวันดังกล่าว พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและชาวประมงงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ทั้งในแหล่งน้ำจืดและทะเล เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งจังหวัดลำปางได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ประชาชนทราบแล้ว และเชิญชวนองค์กรท้องถิ่นและประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

พิธีสืบชะตาแม่น้ำจางโครงการสาราณียธรรมสัญจร และปล่อยพันธ์ปลาเนื่องในวันประมงแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมพิธีสืบชะตาแม่น้ำจาง โครงการสารณียธรรมสัญจรปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันประมงแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นโครงการหนึ่งที่ขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของอำเภอแม่ทะ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนโดยใช้พลัง "บวร"เพื่อการพัฒนาสู่หมู่บ้านอย่างยั่งยืน กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้จัดขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar