จังหวัดลำปาง ฝึกซ้อมแผนแผ่นดินไหวและระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด

วันที่ 20 ก.ย.66 เวลา 13.30 น. จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต10 ลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการปฏิบัติการ (Drill) แผนแผ่นดินไหวและแผนระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยเป็นการฝึกร่วมกันของหน่วยงานหลายภาคส่วน ของหน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัคร มูลนิธิฯ เป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงาน และบูรณาการ ความร่วมมือ ทําให้ทราบจุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุแต่ละระดับ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำหรับการฝึกปฏิบัติ (Drill) กรณีเกิดแผ่นเดินไหว และอัคคีภัย ในศาลากลางจังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเผชิญเหตุ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar