จ.ลำปาง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาครัฐจังหวัดลำปาง โดยมี นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาครัฐจังหวัดลำปางขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี กระบวนการดำเนินการ การก่อหนี้ผูกพันด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่งผลกระทบต่อการเร่งรัดเบิกจ่ายจังหวัดลำปาง ภายใต้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ระบบ New GFMIS Thai)

โดยมีการบรรยายในหัวข้อ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สำคัญ , การเตรียมความพร้อมกสนปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , การจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันของรายจ่ายลงทุน และเงินกัยไว้เบิกเหลื่อมปีฯ และการบรรยายหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ New GFMIS Thai


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar