จังหวัดลำปาง ประชุมฝึกซ้อมป้องกันเหตุแผ่นดินไหว และไฟไหม้ ประจำปี 2566

จังหวัดลำปาง ประชุมฝึกซ้อมป้องกันเหตุแผ่นดินไหว และไฟไหม้ ประจำปี 2566

         วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหัวหน้าระดับทุกภาคส่วนในโครงการ (ระดับกิจกรรม) เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

        นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า สถานการณ์สาธารณภัยภัยต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และแต่ละครั้งส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในวงกว้าง และค่อนข้างจะมีความรุนแรง โดยเฉพาะ ภัยจากแผ่นดินไหว หากเกิดขึ้นมักจะมีภัยอื่นๆ แทรกซ้อนขึ้นมา โดยเฉพาะอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วย จังหวัดลำปางมีรอยเลื่อนที่มีพลังพาดผ่าน 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนเกิน และรอยเลื่อนพะเยา โดยจังหวัดลำปาง เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นจำนวนมาก แม้จะมีหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน สมาคม อาสาสมัคร มูลนิธิ ฯลฯ เข้าไปเผชิญเหตุแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ภายใต้แผนเผชิญเหตุที่มีอยู่แล้วก็ตาม แต่ยังคงประสบปัญหา ด้านการบูรณาการ การประสานความร่วมมือ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ทำให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ราบรื่นและรวดเร็วเท่าที่ควร การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรณีแผ่นดินไหว ในครั้งนี้ เป็นการฝึกฯ ร่วมกันของหน่วยงานหลายภาคส่วน ของหน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัคร มูลนิธิ ฯลฯ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทดสอบแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงาน เป็นการสร้างความพร้อม และเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงาน และบูรณาการ ความร่วมมือ ทําให้ทราบจุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสู่การ ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุแต่ละระดับ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

        สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นการสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับ ภัยแผ่นดินไหว และอัคคีภัย และ วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. คือ การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) กรณีเกิดแผ่นดินไหว รวมและ อัคคีภัยในศาลากลาง รวมถึงการฝึกปฏิบัติ (Drill) กรณีเกิดแผ่นเดินไหว และอัคคีภัย ในศาลากลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar