จังหวัดลำปาง ประชุมผลักดันการดำเนินงานตามแผน ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 3/2566

จังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผลักดัน การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 3/2566 วันที่18 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยมี นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งระยะที่สองของแผนแม่บทฯ (2566-2570) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีคะแนน ITA 85 คะนนขึ้นไป ร้อยละ100 ผลปรากฏว่าหน่วยงานในจังหวัดลำปางบรรลุค่าเป้าหมาย 63 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 60.58% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 12.50% (ปี 2565 ผ่าน 76 แห่ง) เป็นลำดับที่ 71 ของประเทศ (ปี 2565ลำดับ 42) ทั้งนี้ในที่ประชุมยังมีการหารือถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อไป และที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจงานป้องกันการทุจริตประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และการดำเนินโครงการเกี่ยวกับคณะกรรมการการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar