องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปโครงการ ณ โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม และโครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ร่วมกันให้การต้อนรับ

โดยโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีต ความยาว 15.0 เมตร ความสูงสันฝาย 3.00 เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร จึงได้ดำเนินการก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้กับราษฎร 3 หมู่บ้าน 575 ครัวเรือน ประชากรรวม 1,978 คน อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ 1,000 ไร่ ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากนั้นองคมนตรี และคณะ ได้เดินทางต่อเพื่อรับฟังบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมโครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง โดยโครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านแม่อางน้ำล้อมที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,100 ไร่ จำนวน 500 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่อางน้ำล้อม และบ้านศรีปรีดา ทำให้ราษฎรในเขตโครงการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม