จังหวัดลำปาง ประชุมหารือเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2566

วันนี้ (16 พ.ย.65) เวลา 10.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ภายใต้วิสัยทัศน์ คนลำปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ลดอัตราการเจ็บป่วยสาเหตุจากหมอกควัน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันก่อนเกิดเหตุ และระดมสรรพกำลังเพื่อเฝ้าระวัง

สำหรับผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง สามารถดำเนินการลดจุดความร้อน (Hotspot) และ PM2.5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปี สามารถลดจุดความร้อนได้ 68.7 % (5,547 จุด ลดลง 2,269 จุด) ลดวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน PM2.5 จากค่าเฉลี่ยน 3 ปี ได้ 70.42 % (59 วัน ลดลง 21 วัน)

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 โดยมีแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 "สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม" โดยเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันทุกพื้นที่ และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง

ในปีนี้ จังหวัดลำปาง ได้ตั้งเป้าหมายจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 20 ของค่าเฉลี่ย 5 ปี (2561 - 2565) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของจุดความร้อน (Hotspot) 5 ปี มีจำนวน 6,638 จุด และมีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 20 คือจำนวนจุดความร้อน ในปี พ.ศ.2566 ต้องไม่เกิน 5,309 จุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar