ประกวดราคาซื้อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำนวน 1 รายการ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แจ้ง 📌 ประกวดราคาซื้อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 4,039,746.48 บาท

⏰ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

📞 สอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามหมายเลข 0 5433 0737 ในวันเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar