ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ.ลำปาง จัดทำ MOU ในการดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” ดึงจุดแข็งสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันผสานพลังความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ นายวรการ พงษ์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด นายสุมัย หมายหมั้น นายกสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมลงนามฯ ณ โรงเรียนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การดำเนินงาน โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบนฐานของความรู้ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ต่อยอดการสร้างคุณค่าทางสังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจจากฐานภูมิทางสังคมวัฒนธรรมด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ และสร้างดุลยภาพในการพัฒนาทุกมิติเพื่อไปสู่ความยั่งยืน จังหวัดลำปางมุ่งเป้าหมายที่จะเป็นเมืองแห่งความสุข 2 มิติ (Livable & Smart City) ด้วยการผสมผสานมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นเมืองเก่า ย้อนยุคทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี เชื่อมโยงไปสู่มิติเมืองใหม่อย่างลงตัว เป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

ดังนั้น “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” จะมีการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึง จิตอาสาทุกคน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จะเป็นต้นแบบที่ดีของการทำงานที่จะสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง จังหวัดลำปางมีความยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า นอกเหนือจากบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งทุนและระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (SCG ลำปาง) และสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันที่จะนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงพลังความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยนอกจากการให้การสนับสนุนข้อมูลและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ รวมทั้งเตรียมแนวทางที่จะส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นด้วย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ. ลำปาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” ซึ่งเบื้องต้นมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนและสร้างสมดุลในระบบนิเวศที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar