จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 14 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ วิจัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้นำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้กำหนดแผนการจัดโครงการ จำนวน 4 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม อำเภองาว ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนวังแก้ววิทยา อ.วังเหนือ และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

กิจกรรมภายในโครงการฯ ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร และคลินิกอื่นๆ ได้แก่ คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกสาธารณสุข เป็นต้น สำหรับการประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในปีงบประมาณ 2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar