สสจ.-อบจ.ลำปาง ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพ อบจ.ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และ การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

บ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 67 แห่ง ตามพระราชบัญญัติและการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยสาระสำคัญในการลงนาม MOU ครอบคลุมภารกิจ 6 ด้าน ดังนี้

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด นําแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จะเป็นผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคลากรในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะบูรณาการและให้ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562

4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่จังหวัดลำปาง และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จะส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามแนวทางที่เคยปฏิบัติ และตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร้องขอ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นหลัก

6.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กํากับ ติดตาม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ในการบันทึก รวบรวมประมวลผล และสำรองข้อมูล ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และส่งฐานข้อมูลให้กับหน่วยประมวลผลข้อมูลกลาง (HDC) หรือตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือระบบรายงานอื่นที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางกําหนด ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความมั่นคง ปลอดภัยทาง Cyber ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อการนําไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ หรือการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูล

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้ความมั่นใจกับชาวลำปางว่า “แม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้หน่วยงานของท้องถิ่นแล้ว แต่ประชาชนจะยังได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ยังคงร่วมปฏิบัติงาน ประสานความร่วมมือกับบุคลากรในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงยังมีระบบส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ได้ตามปกติ”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar