เวทีเสวนา การสร้างกระบวนการการรับรู้และเวทีวิพากษ์ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองสร้างสรรค์ฯ

เวทีเสวนา การสร้างกระบวนการการรับรู้และเวทีวิพากษ์ระดมความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - Creative Lanna) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model : การพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยฐานแนวคิด BCG Economy

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model”

จังหวัดลำปาง โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ได้ดำเนินจัดทำโครงการวิจัยดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ศักยภาพความพร้อม และฐานข้อมูลของจังหวัดลำปาง โดยนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - Creative LANNA) ดร.ขวัญนภา สุขคร หัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนอศักยภาพความพร้อมและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ และผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมือง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - Creative LANNA) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาระดมความคิดเห็นจัดทำรายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - Creative LANNA) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model ใน 4 อุตสาหกรรมมุ่งเน้น 1) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 2) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3)อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4)อุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อสนับสนุนและรองรับการขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปาง สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับการเปิดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อบูรณาการความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนลำปาง สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar