จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ

โดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต , ผลการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษา , การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 , ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาแนวทางกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 และแนวทางการยกระดับคะเนินการประเมินฯ ในปี 2566 และพิจารณาแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ

บรรณาธิการ : นางศศิธร สุดเจริญ

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar